Algemene Voorwaarden

Dit reglement is van toepassing op alle websites die worden beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services.

Dit reglement is van toepassing op alle websites die worden beheerd door de stichting: Stichting Stibat Services, gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Baron de Coubertinlaan 7 te 2719 EN Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67447716 (hierna: ‘de Website of de Websites’). Telefoonnummer: 0800 022 5001.

Stibat gebruikt verschillende handelsnamen.

Wanneer je een Website bezoekt en/of hier gebruik van maakt al dan niet door deel te nemen aan een test of andere acties en/of prijsvragen van de Websites, stem je ermee in dat dit volledige reglement van toepassing is en dat je dit reglement aanvaardt. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

 1. Alle medewerkers van Stibat en hun eerstegraads familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op de Websites of de daaraan verbonden Facebookpagina’s.
 2. Voor elke prijsvraag op een Website dien je 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van je ouder of wettelijk vertegenwoordiger, om deel te kunnen nemen. Elke deelnemer dient ten tijde van de actie en de prijsuitreiking officieel en feitelijk woonachtig te zijn in Nederland.
 3. Een prijs die je op een Website wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 4. Een prijs die je op een Website wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 5. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Stibat, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
 6. Een prijs die je op een Website kunt winnen, kan door een adverteerder of sponsor ter beschikking worden gesteld. Indien de afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor, is Stibat hiervoor niet verantwoordelijk.
 7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 8. Stibat is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
 9. Stibat is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder of sponsor.
 10. De prijzen worden verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. Stibat is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld staking, vertraging, onjuiste adressering, beschadiging of verlies). In geval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd, maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Stibat niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd. Stibat is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste, onvolledige adresgegevens.
 11. Stibat kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 12. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Stibat dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. Stibat zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
 13. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. De acties zijn altijd terug te vinden op een of meerdere Websites.
 14. Dit reglement en eventuele aanvullende informatie over acties van Stibat is verkrijgbaar via een van de Websites.
 15. Stibat handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 16. Eventuele klachten over deze actie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij Stibat, Postbus 719, 2700 AS Zoetermeer. In de correspondentie over een klacht dient de klager zijn volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Stibat reageert alleen op individuele klachten. Stibat streeft ernaar binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk op een (overeenkomstig het vorenstaande) ingediende klacht te reageren.