Algemene Voorwaarden Acties & Prijsvragen

Algemene Voorwaarden Acties & Prijsvragen

Dit reglement is van toepassing op alle websites die worden beheerd door Stichting OPEN gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende Baron de Coubertinlaan 7 te 2719 EN Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76846563, haar dochterondernemingen en haar merk Wecycle (hierna: ‘de Website of de Websites’).

Wanneer je een Website bezoekt en/of hier gebruik van maakt al dan niet door deel te nemen aan een test of andere acties en/of prijsvragen van de Websites, stem je ermee in dat dit volledige reglement van toepassing is en dat je dit reglement aanvaardt. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

 1. Alle medewerkers van Stichting OPEN en hun eerstegraads familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op de Websites of de daaraan verbonden Facebookpagina’s.
 2. Voor elke prijsvraag op een Website dien je 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van je ouder of wettelijk vertegenwoordiger, om deel te kunnen nemen. Elke deelnemer dient ten tijde van de actie en de prijsuitreiking officieel en feitelijk woonachtig te zijn in Nederland.
 3. Een prijs die je op een Website wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 4. Een prijs die je op een Website wint, kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 5. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Stichting OPEN, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
 6. Een prijs die je op een Website kunt winnen, kan door een adverteerder of sponsor ter beschikking worden gesteld. Indien de afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor, is Stichting OPEN hiervoor niet verantwoordelijk.
 7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
 8. Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
 9. Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder of sponsor.
 10. De prijzen worden verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres. Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld staking, vertraging, onjuiste adressering, beschadiging of verlies). Stichting OPEN is niet verantwoordelijk voor door deelnemers opgegeven onjuiste, onvolledige adresgegevens.
 11. Stichting OPEN kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 12. Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Stichting OPEN dit wenst, kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. Stichting OPEN zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden. Op grond van de wet heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail ([email protected]). Zie ook het Privacy- en Cookie Statement.
 13. Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief. De acties zijn altijd terug te vinden op een of meerdere Websites.
 14. Dit reglement en eventuele aanvullende informatie over acties van Stichting OPEN is verkrijgbaar via een van de Websites.
 15. Stichting OPEN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 16. Eventuele klachten over deze actie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij Stichting OPEN, Postbus 719, 2700 AS Zoetermeer. In de correspondentie over een klacht dient de klager zijn volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Stichting OPEN reageert alleen op individuele klachten. Stichting OPEN streeft ernaar binnen 4 weken na ontvangst inhoudelijk op een (overeenkomstig het vorenstaande) ingediende klacht te reageren.